கதை எழுத ஆசை…

நேற்று கண்ட கனவு பற்றிய பதிவு இது…

எழுதினாலும் தவறில்லை என்று தோன்றியது,

கனவில் இனி, என்னை ஏமாற்றிய என் ஆருயிர் நண்பன், என்னை கண்டு ஏளனமாய் சிரிப்பது போல் தோன்றியது.

நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த துரோகத்தால் இறந்து கொண்டிருந்தேன்,

நாயும் குரைக்கின்றது,

பயத்தில் நான் எழுந்து விட்டேன், கனவு கலைந்தது,

இப்போது நனவில், எழுத ஏதும் இல்லாமல் இதனை பதிவு செய்கிறேன்

இங்கனம் கனவுகளை வெறுக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதன்…

Lockdown in house ends this week, hurrah, but after claps our struggle begins

I will be going to office from next week.

I will miss my naughty daughter very much after I go to office.

So, too the botim calls with my brother every now and then,

Need to take bath early morning and need to dress up

Work will double up for my wife

All these after two months break makes it look difficult and overwhelming.

Maybe, we should live with it and all herd humanity bull shit makes it tougher.

Demonetisation wiped out rupees from poor

Pandemic wiped all money from poor without discrimination of currencies.

Why should they always get the short end of the stick?

So, in the end my short stint with blog writing will also come to end.

Let us see…

Pain is not just what you went, go, will go through, just let go…

Empathy, this word is quite often used by my sister in law. I did not sense the strength and depth of the word when she uttered it first. It does differentiate human beings from machines. I wish my daughter feel that empathy for her fellow beings as she grew up.

Few not so trivial things I wanted to present in this piece. I don’t know, I was known for my anger, right from my childhood in my family. That was my trait not my short coming, that is how people around me brought me up as a “man”.

Now this anger was resentment I got with my parents during my childhood. I was fast asleep next to my mother during night that day. My father was sleeping next to my mother on the other side. It looked like he woke my mother up in the middle of night. Being a precocious kid, I did sense what for it was. Now as matured middle aged man, I feel the empathy for my father now. That wasn’t an internet age. And we had no big separate bed rooms then.

Anyways empathy is to let go off the pain that others are going through too. So let me think further to put the best of my work

Feeling claustrophobic

Covid 19 where were you all these days?

I see you still I don’t see you

Lockdowns still to come,

Zoom calls with friends and families and ludo king

I am getting tired of all these

Maybe I am being too narcissistic not write about immigrants, refugees, domestic workers.

I feel my wife is the most exploited and the exploiter is me and my daughter

At least, one is conscious of it, I still don’t know who is it

Capitalism, such blame on big culprit won’t work,

I am trying to reform myself first

Got to do some domestic work

Stop this domestic violence coming home.

What in world makes me write like this?

Maybe I should wait

Show Patience, it is quite a strong word to hear when you are at the receiving end

Similarly show urgency, I find this contradictory, but let us wait and see, how the next generation turns out to these challenges

The life is turning out to be something how we call it a jigsaw puzzle,

Diabetes, hypertension, need to be active all within house due to covid 19 pandemic.

No it is not funny, it is how cruel and dual edged sword life is

Keep writing, it makes you feel refreshing about life.

I am quite anxious too, not about my life, but my kid’s.

Just chill, I am there to live it all, is the expression I got.

Maybe I should mind my own business from now on!

Blabbering, am I?

I, should I? or should not I!

It became we, long back, I do not know.

Alter ego, I wish to bid adieu, does that mean I have not let go off you,

Days will come when we won’t be there,

Does that mean our thoughts won’t be there too,

Wicked Step mother called me by my name, just to abandon me forever does that mean, I am dead  here,

No, I have heard of Phoenix phantom too…

Should I resurrect myself from death?

What should I do?

Day to come, light will kill the darkness…